Имовинско право

Адвокати Адвокатске канцеларије Протић баве се пружањем правне помоћи из области стварног и имовинског права:

  • састављањем, провером документације и заступањем приликом закључења уговора о промету непокретности
  • заступањем у споровима у вези са својином или другим правима на непокретностима, те споровима  у вези са сметњом поседа
  • заступањем у поступцима везаним за деобу непокретности
  • заступањем пред органима управе у поступцима легализације непокретности, прибављања дозвола, као и друге документације потребне за изградњу непокретности
  • заступањем у поступцима укњижбе, уписа и брисања хипотека и других терета
  • заступањем у поступцима враћања одузете имовине
  • заступањем у поступцима везаним за коришћење станарског права
  • заступањем у другим стварноправним поступцима

Овом облашћу се у оквиру канцеларије баве:

Основни извори права: