Кривично право

Адвокати Адвокатске канцеларије Протић баве се пружањем правне помоћи из области кривичног права:

  • иницирањем покретања кривичних поступака подношењем кривичних пријава и приватних кривичних тужби
  • саветовањем и одбраном клијената у својству бранилаца у кривичном и предкривичном поступку у поступцима класичног, привредног, организованог и високотехнолошког криминалитета
  • улагањем жалби  и других правних лекова против одлука кривичних судова и других органа кривичног поступка
  • заступањем клијената у својству пуномоћника оштећених
  • заступањем клијената у поступцима остваривања имовинско-правних захтева за накнаду материјалне и нематеријалне штете причињене извршењем кривичних дела
  • заступањем у поступцима накнаде штете због неоснованог лишења слободе
  • заступањем у поступцима за примену мера безбедности обавезног психијатријског лечења у здравственој установи или на слободи
  • заступањем у поступцима пуштања осуђеног на условни отпуст
  • заступањем у поступцима рехабилитације и престанка правних последица осуде и мера безбедности
  • заступањем у другим кривичноправним поступцима

Овом облашћу се у оквиру канцеларије баве:

Основни извори права: