Компанијско право

Адвокати Адвокатске канцеларије Протић баве се пружањем правне помоћи из области компанијског и пореског права:

  • заступањем привредних друштава у поступцима пред привредним судовима и арбитражама
  • заступањем у поступцима наплате потраживања
  • саветовањем и усклађивањем интерних аката и пословања привредних друштава са позитивноправним прописима
  • заступањем и саветовањем у поступку оснивања привредних друштава
  • заступањем и саветовањем у поступцима промене правне форме и статусних промена (спајања, подела и одвајања), као и заступањем у поступку регистрације промена пред АПР-ом
  • заступањем и саветовањем у вези са правним аспектом организације и корпоративног управљања
  • заступањем у споровима чланова или акционара привредног друштва са другим члановима или самим друштвом, као и у поступцима остваривања права мањинских или несагласних акционара и чланова друштва
  • заступањем привредних друштава пред органима управе и регулаторним агенцијама
  • заступањем у стечајним поступцима
  • заступањем и саветовањем у другим правним стварима из области компанијског права

Овом облашћу се у оквиру канцеларије баве:

Основни извори права: