Радно право

Адвокати Адвокатске канцеларије Протић баве се пружањем правне помоћи из области радног права:

  • заступањем у поступцима остваривања права из радног односа везаних за исплату зарада, доприноса, отпремнина и остваривање других права из радног односа
  • заступањем у споровима у вези са основаношћу отказа уговора о раду
  • заступањем у споровима у вези са накнадом материјалне и нематеријалне штете због повреда на раду
  • састављањем уговора о раду, правилника и друге радноправне регулативе, те саветовањем у вези са усклађивањем аката привредних друштава са радноправним прописима
  • заступањем у поступцима закључења и примене колективних уговора
  • саветовањем и заступањем у поступцима решавања вишка запослених
  • саветовањем и заступањем у поступцима везаним за спречавање злостављања на раду – мобинга
  • заступањем у другим радноправним поступцима

Овом облашћу се у оквиру канцеларије баве:

Основни извори: