Закон о уређењу судова

(„Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – други закон, 78/2011 – други закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – други закон, 13/2016, 108/2016 и 113/2017) Настави са читањем „Закон о уређењу судова“

Закон о судским таксама

(„Службени гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 – други закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – други закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015) Настави са читањем „Закон о судским таксама“

Закон о судијама

(„Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 58/2009 – одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС, 101/2013, 111/2014 – одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 – одлука УС, 106/2015 и 63/2016 – одлука УС) Настави са читањем „Закон о судијама“

Закон о ванпарничном поступку

(„Службени гласник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“, бр. 46/95 – други закон, 18/2005 – други закон, 85/2012, 45/2013 – други закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 – други закон) Настави са читањем „Закон о ванпарничном поступку“

Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

(„Службени гласник РС“, бр. 101/2013) Настави са читањем „Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава“

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 43/82 и 72/82, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени гласник РС“, бр. 46/2006 – други закон) Настави са читањем „Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља“

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

(„Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 – исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – други закон, 62/2006 – други закон, 63/2006 – исправка другог закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – други закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016) Настави са читањем „Закон о пореском поступку и пореској администрацији“

Закон о јавном тужилаштву

(„Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – други закон, 101/2011, 38/2012 – одлука УС, 121/2012, 101/2013, 111/2014 – одлука УС, 117/2014, 106/2015 и 63/2016 – одлука УС) Настави са читањем „Закон о јавном тужилаштву“

Закон о јавном бележништву

(„Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – други закон, 93/2014 – други закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015) Настави са читањем „Закон о јавном бележништву“