Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/2017) Настави са читањем „Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености“

Закон о доприносима за социјално осигурање

(„Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – усклађени динарски износи, 8/2013 – усклађени динарски износи, 47/2013, 108/2013, 6/2014 – усклађени динарски износи, 57/2014, 68/2014 – други закон, 5/2015 – усклађени динарски износи, 112/2015, 5/2016 – усклађени динарски износи и 7/2017 – усклађени динарски износи, 113/2017) Настави са читањем „Закон о доприносима за социјално осигурање“

Закон о уређењу судова

(„Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – други закон, 78/2011 – други закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – други закон, 13/2016, 108/2016 и 113/2017) Настави са читањем „Закон о уређењу судова“

Закон о порезу на доходак грађана

(„Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – други закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 – усклађени динарски износи, 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени динарски износи, 47/2013, 48/2013 – исправка, 108/2013, 6/2014 – усклађени динарски износи, 57/2014, 68/2014 – други закон, 5/2015 – усклађени динарски износи, 112/2015, 5/2016 – усклађени динарски износи, 7/2017 – усклађени динарски износи и 113/2017) Настави са читањем „Закон о порезу на доходак грађана“

Закон о порезу на додату вредност

(„Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени динарски износи, 68/2014 – други закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени динарски износ, 83/2015, 5/2016 – усклађени динарски износи, 108/2016, 7/2017 – усклађени динарски износи и 113/2017) Настави са читањем „Закон о порезу на додату вредност“

Закон о порезу на добит правних лица

(„Службени гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – други закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – други закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015 и 113/2017) Настави са читањем „Закон о порезу на добит правних лица“

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) Настави са читањем „Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама“

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

(„Службени гласник РС“, бр. 94/2017) Настави са читањем „Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању“

Закон о порезима на имовину

(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – други закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/2014 – други закон) Настави са читањем „Закон о порезима на имовину“

Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре

(„Службени гласник РС“, бр. 112/2015) Настави са читањем „Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре“