Закон о порезима на имовину

(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – други закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/2014 – други закон) Настави са читањем „Закон о порезима на имовину“

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности

(„Службени гласник РС“, бр. 95/2013) Настави са читањем „Закон о посредовању у промету и закупу непокретности“

Закон о основама својинскоправних односа

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Службени гласник РС“, бр. 115/2005 – други закон) Настави са читањем „Закон о основама својинскоправних односа“

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар

(„Службени гласник РС“, бр. 57/2003, 61/2005 и 64/2006) Настави са читањем „Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар“

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014 и 88/2015 – одлука УС) Настави са читањем „Закон о враћању одузете имовине и обештећењу“

Закон о планирању и изградњи

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) Настави са читањем „Закон о планирању и изградњи“