Закон о порезу на додату вредност

(„Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени динарски износи, 68/2014 – други закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени динарски износ, 83/2015, 5/2016 – усклађени динарски износи, 108/2016, 7/2017 – усклађени динарски износи и 113/2017) Настави са читањем „Закон о порезу на додату вредност“

Закон о порезу на добит правних лица

(„Службени гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – други закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – други закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015 и 113/2017) Настави са читањем „Закон о порезу на добит правних лица“

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) Настави са читањем „Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама“

Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре

(„Службени гласник РС“, бр. 112/2015) Настави са читањем „Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре“

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности

(„Службени гласник РС“, бр. 95/2013) Настави са читањем „Закон о посредовању у промету и закупу непокретности“

Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 83/2014) Настави са читањем „Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре“