Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/2017) Настави са читањем „Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености“

Закон о доприносима за социјално осигурање

(„Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – усклађени динарски износи, 8/2013 – усклађени динарски износи, 47/2013, 108/2013, 6/2014 – усклађени динарски износи, 57/2014, 68/2014 – други закон, 5/2015 – усклађени динарски износи, 112/2015, 5/2016 – усклађени динарски износи и 7/2017 – усклађени динарски износи, 113/2017) Настави са читањем „Закон о доприносима за социјално осигурање“

Закон о здравственом осигурању

(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005 – исправка, 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – други закон) Настави са читањем „Закон о здравственом осигурању“

Закон о заштити грађана СРЈ на раду у иностранству

(„Службени лист СРЈ“, бр. 24/98 и „Службени гласник РС“, бр. 101/2005 – други закон и 36/2009 – други закон) Настави са читањем „Закон о заштити грађана СРЈ на раду у иностранству“

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013) Настави са читањем „Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом“

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

(„Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – други закон, 85/2005, 101/2005 – други закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014) Настави са читањем „Закон о пензијском и инвалидском осигурању“