Закон о ознакама географског порекла

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2010)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1

Овим законом уређују се начин стицања и правна заштита ознака географског порекла.

Ознаке географског порекла су име порекла и географска ознака.

Ознаке географског порекла које су за територију Републике Србије регистроване на основу Лисабонског аранжмана о заштити имена порекла и њиховом међународном регистровању (у даљем тексту: „Лисабонски аранжман“), имају на територији Републике Србије исто дејство као да су директно пријављене и регистроване у Републици Србији.

Одредбе овог закона не примењују се на вино и ракију и друга алкохолна пића у делу у коме су стицање и систем заштите, као и остваривање права коришћења ознаке географског порекла на тим производима уређени посебним прописима.

Употреба ознака географског порекла

Члан 2

Ознаке географског порекла употребљавају се за обележавање природних, пољопривредних, прехрамбених и индустријских производа, производа домаће радиности и услуга.

Појам имена порекла

Члан 3

Име порекла је географски назив земље, региона, или локалитета, којим се означава производ који одатле потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљени географском средином, укључујући природне и људске факторе и чија се производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном ограниченом подручју.

Појам географске ознаке

Члан 4

Географска ознака је ознака која идентификује одређени производ као производ пореклом са територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике производа суштински могу приписати његовом географском пореклу и чија се производња и/или, прерада и/или припрема одвијају на одређеном ограниченом подручју.

Традиционални и историјски називи

Члан 5

Ознака географског порекла је и назив који није географски назив одређене земље, региона или локалитета, а који је дугом употребом у промету постао општепознат као традиционални назив производа који потиче са тог подручја, или је у питању историјски назив тог подручја, ако испуњава услове из чл. 3. или 4. овог закона.

Хомонимни називи

Члан 6

Ако су називи два или више места одакле производ потиче идентични, или готово идентични у писаном или изговореном облику (хомонимни називи), заштита таквих географских назива биће призната свим заинтересованим лицима која испуњавају услове прописане овим законом, на основу принципа праведног и равноправног третирања произвођача на тржишту и истинитог обавештавања потрошача, осим када то може да изазове забуну у јавности о тачном географском пореклу производа.

Порекло сировине

Члан 7

Производ може изузетно да се заштити именом порекла ако има доказано традиционално обележје, високу репутацију и добро је познат и када сировина за производњу тог производа потиче са подручја различитог или ширег од подручја прераде, ако је подручје производње сировине ограничено и постоје посебни услови за производњу те сировине, као и систем инспекцијске контроле који обезбеђује надзор над испуњавањем посебних услова за производњу сировина.

У случају пољопривредних и прехрамбених производа, сировинама се сматрају само живе животиње, месо и млеко.

Услове, начин и поступак инспекцијске контроле сировина за производњу пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла, прописује министар надлежан за послове пољопривреде.

Називи који се не могу заштитити

Члан 8

Ознаком географског порекла не може да се заштити назив:

1) чије је објављивање или употреба противна јавном поретку или прихваћеним моралним принципима;

2) који представља име заштићене биљне сорте или животињске врсте, уколико може да створи забуну код потрошача у погледу стварног порекла производа;

3) чији изглед или садржај може да створи забуну код потрошача у погледу природе, порекла, квалитета, начина производње или других карактеристика производа;

4) који је истоветан или битно сличан раније регистрованом жигу, уколико с обзиром на репутацију, познатост и дужину употребе тог жига постоји могућност настанка забуне код потрошача у погледу произвођачког порекла производа;

5) који представља тачан назив земље, региона или локалитета са кога производ потиче, али који код потрошача изазива лажну представу да производ потиче из друге земље, региона или локалитета;

6) који је услед дуготрајне употребе постао генеричан, односно уобичајен назив за означавање одређеног производа;

7) који није заштићен, или је престао да буде заштићен у земљи порекла, или који је престао да се користи у тој земљи.

II ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ

Заштита ознака географског порекла

Члан 9

У првом степену правна заштита ознака географског порекла остварује се у управном поступку који води орган државне управе надлежан за послове интелектуалне својине (у даљем тексту: орган надлежан за послове интелектуалне својине).

Таксе и трошкови поступка

Члан 10

У управном поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине плаћају се таксе и накнаде трошкова поступка, сагласно посебним прописима којима се уређују административне таксе и накнаде трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга.

Регистри

Члан 11

Орган надлежан за послове интелектуалне својине води Регистар пријава за признавање ознака географског порекла, Регистар пријава за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, Регистар ознака географског порекла и Регистар овлашћених корисника ознаке географског порекла.

Регистар пријава за признавање ознака географског порекла садржи: број и датум подношења пријаве; податке о подносиоцу пријаве; податке о пуномоћнику ако се пријава подноси преко пуномоћника; назначење да ли је у питању пријава за признавање имена порекла или географске ознаке; географски назив, односно ознаку која се штити ознаком географског порекла; назив подручја или места из ког потиче производ који се обележава ознаком географског порекла; назначење врсте производа који се обележава ознаком географског порекла; регистарски број ознаке географског порекла; податке о статусним променама насталим код подносиоца пријаве; податке о начину окончања управног поступка; податке о променама насталим у току управног поступка.

Регистар пријава за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла садржи: број и датум подношења пријаве; податке о подносиоцу пријаве; податке о пуномоћнику ако се пријава подноси преко пуномоћника; назначење да ли се пријава односи на признавање статуса овлашћеног корисника имена порекла или географске ознаке; географски назив, односно ознаку која се штити ознаком географског порекла; назив подручја или места у коме се обавља одређена делатност, односно производи одређени производ који се обележава ознаком географског порекла; назначење врсте производа који се обележава ознаком географског порекла; регистарски број, односно број пријаве за признавање ознаке географског порекла на коју се односи пријава за признавање статуса овлашћеног корисника; регистарски број овлашћеног корисника ознаке географског порекла; податке о статусним променама насталим код подносиоца пријаве; податке о начину окончања управног поступка; податке о променама насталим у току управног поступка.

Регистар ознака географског порекла садржи: регистарски број ознаке географског порекла; датум уписа у регистар; број и датум подношења пријаве за признавање ознаке географског порекла; назначење да ли је у питању име порекла или географска ознака; географски назив, односно ознаку која се штити ознаком географског порекла; назначење врсте производа који се обележава ознаком географског порекла; назив подручја или места из ког потиче производ који се обележава ознаком географског порекла; податке о овлашћеним корисницима ознаке географског порекла; регистарски број овлашћених корисника ознаке географског порекла; податке о престанку, односно оглашавању ништавим ознаке географског порекла, као и основ престанка, односно поништаја; назначење о томе који делови списа имају ознаку поверљивости; податке о променама насталим у току управног поступка.

Регистар овлашћених корисника ознаке географског порекла садржи: регистарски број овлашћеног корисника ознаке географског порекла; датум уписа у регистар; број и датум подношења пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла; назначење да ли је у питању овлашћени корисник имена порекла или географске ознаке; податке о овлашћеним корисницима ознаке географског порекла; регистарски број, односно број пријаве за признавање ознаке географског порекла; географски назив који се штити ознаком географског порекла; назив подручја или места у коме се обавља одређена делатност, односно производи одређени производ који се обележава ознаком географског порекла; назначење врсте производа који се обележава ознаком географског порекла; датум до када траје статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла; податке о променама које се односе на овлашћеног корисника; податке о престанку, односно оглашавању ништавим статуса овлашћеног корисника, као и основ престанка, односно оглашавања ништавим статуса; податке о променама насталим у току управног поступка.

Члан 12

Регистри из члана 11. овог закона имају статус јавних књига и заинтересована лица могу да изврше увид у њихов садржај у присуству службеног лица.

Списе регистрованих ознака географског порекла, осим делова који имају ознаку поверљивости, заинтересовано лице може да разгледа у присуству службеног лица.

Подаци о квалитету, посебним својствима, начину и поступку производње производа који се обележавају именом порекла, односно географском ознаком су јавни и доступни свим заинтересованим лицима.

На писмени захтев заинтересованог лица и уз плаћање прописане таксе, орган надлежан за послове интелектуалне својине издаје копије докумената и одговарајуће потврде и уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Доступност документације

Члан 13

Орган надлежан за послове интелектуалне својине је дужан да заинтересованим лицима учини доступном своју документацију о ознакама географског порекла.

Међународно регистровање ознаке географског порекла и регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице

Члан 14

Овлашћени корисник ознаке географског порекла, односно подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла може да поднесе захтев за међународно регистровање у складу са међународним уговором који обавезује Републику Србију.

Овлашћени корисник ознаке географског порекла, односно подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе може да поднесе захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице, у складу са прописом Европске заједнице којим се уређује заштита ознака географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе (у даљем тексту: пропис Европске заједнице).

Захтев за међународно регистровање из става 1. овог члана, као и захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице из става 2. овог члана, уз плаћање прописане таксе, подноси се преко органа надлежног за послове интелектуалне својине.

Захтев за међународно регистровање из става 1. овог члана садржи нарочито: географски назив који се штити и његову транслитерацију, назначење врсте производа који се обележава географским називом са преводом на енглески, француски или шпански језик; податке о овлашћеном кориснику или овлашћеним корисницима имена порекла подносиоцима захтева; податке о пуномоћнику ако се захтев подноси преко пуномоћника; доказ о плаћеној такси; потпис и печат подносиоца захтева.

Захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице из става 2. овог члана садржи нарочито: податке о подносиоцу захтева; назначење врсте производа који се обележава географским називом; податке о пуномоћнику ако се захтев подноси преко пуномоћника; доказ о плаћеној такси; потпис и печат подносиоца захтева.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину захтева из ст. 1. и 2. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину.

Заступање

Члан 15

Страно физичко или правно лице у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине мора заступати заступник уписан у регистар заступника који води орган надлежан за послове интелектуалне својине или домаћи адвокат.

У Регистар заступника који води орган надлежан за послове интелектуалне својине уписују се физичка и правна лица која испуњавају услове утврђене законом којим се уређују патенти.

Контрола квалитета и посебних својстава производа

Члан 16

Контролом квалитета и посебних својстава производа у смислу овог закона, сматра се контрола усклађености квалитета и посебних својстава производа, начина производње производа и порекла сировине, са подацима садржаним у спецификацији, односно елаборату.

Контролу квалитета и посебних својстава производа врши сертификационо тело које је акредитовано од стране националног акредитационог тела у складу са одговарајућим стандардима и прописима о акредитацији.

Контролу квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа врше сертификациона тела која су овлашћена од стране министарства надлежног за послове пољопривреде и која су акредитована од стране националног акредитационог тела у складу са одговарајућим стандардима и прописима о акредитацији.

Министар надлежан за послове пољопривреде ближе прописује услове, начин и поступак контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа.

У погледу ознака географског порекла којима се обележавају производи са географског подручја Републике Србије, за које је поднет захтев за регистровање на нивоу Европске заједнице у складу са Уредбом ЕУ 510/2006, контролу квалитета и посебних својстава тих производа, врше сертификациона тела из става 3. овог члана.

Доказ о извршеној контроли квалитета и посебних својстава производа

Члан 17

Доказом о извршеној контроли квалитета и посебних својстава производа, односно специфичних карактеристика производа сматраће се сертификат о извршеној контроли квалитета и посебних својстава производа, издат од стране сертификационог тела из члана 16. ст. 2. и 3. овог закона.

Сертификат из става 1. овог члана не сме бити старији од три месеца.

III ПОСТУПАК ПО ПРИЈАВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Начин покретања поступка за регистровање ознаке географског порекла

Члан 18

Поступак за регистровање ознаке географског порекла покреће се пријавом за признавање имена порекла, односно географске ознаке (у даљем тексту: пријава).

Пријаву могу да поднесу:

1) домаће физичко или правно лице које на одређеном географском подручју производи производе који се означавају називом тог географског подручја;

2) удружења лица из тачке 1. овог става, привредне коморе, удружења потрошача и државни органи заинтересовани за заштиту имена порекла, односно географске ознаке у оквиру својих активности;

3) страна физичка или правна лица, односно страна удружења, ако је име порекла, односно географска ознака призната у земљи порекла, када то произилази из међународних уговора.

Пријава може да се односи само на једну ознаку или име географског подручја и само на једну врсту производа.

За подношење пријаве плаћа се прописана такса.

Битни делови пријаве

Члан 19

Битни делови пријаве су:

1) захтев за регистровање имена порекла, односно географске ознаке;

2) опис географског подручја;

3) подаци о специфичним карактеристикама производа.

Члан 20

Захтев за регистровање имена порекла, односно географске ознаке из члана 19. тачка 1) овог закона садржи:

1) податке о подносиоцу пријаве;

2) географски назив који се штити;

3) врсту производа који се обележава одређеним географским називом;

4) географски назив подручја или места из кога потиче производ који се обележава одређеним географским називом;

5) назив сертификационог тела које врши контролу квалитета и посебних својстава производа;

6) потпис подносиоца пријаве;

7) доказ о плаћеној прописаној такси.

Ако пријаву подноси страно физичко или правно лице, односно страно удружење, захтев из става 1. овог члана треба да садржи и јавну исправу коју издаје надлежни орган у држави порекла којом се потврђује да је име порекла, односно географска ознака призната у држави порекла.

Захтев за регистровање географске ознаке, поред елемената из става 1. овог члана може да садржи и изглед географске ознаке, ако поред речи садржи и евентуалне фигуративне делове, или само фигуративне делове који су подобни да идентификују географско порекло одређене робе.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину.

Члан 21

Опис географског подручја из члана 19. тачка 2) овог закона садржи податке о географском подручју са кога потиче производ и обухвата ближе одређење граница тог подручја, географску мапу тог подручја и податке о географским и људским факторима који проузрокују специфичне карактеристике, квалитет или репутацију производа у питању.

Граница географског подручја из става 1. овог члана одређује се прецизним навођењем насеља и природних географских објеката (планине, планински венци, реке, висоравни и сл.) које омогућава да се дато подручје разграничи од других подручја.

Члан 22

Подаци о специфичним карактеристикама производа из члана 19. тачка 3) овог закона, ако је у питању пријава географске ознаке, подносе се у виду спецификације која садржи:

1) податке о подносиоцу пријаве географске ознаке и лицу овлашћеном да га представља;

2) ознаку која се штити;

3) опис начина производње производа;

4) податке о квалитету или посебним својствима производа, или податке о стеченој репутацији;

5) податке о узрочној вези између квалитета, или репутације, или других посебних својстава производа и описаног географског подручја, као и доказ да производ потиче са описаног географског подручја;

6) податке којима се доказује да производ потиче са назначеног географског подручја;

7) одредбе о начину обележавања производа.

Ако се специфичне карактеристике производа односе на квалитет или посебна својства производа, саставни део спецификације из става 1. овог члана је и доказ о извршеној контроли квалитета, односно посебних својстава тог производа.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину спецификације из става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз спецификацију и прописује њихову садржину.

Члан 23

Подаци о специфичним карактеристикама производа из члана 19. тачка 3) овог закона, ако је у питању пријава имена порекла, подносе се у виду елабората који садржи:

1) податке о подносиоцу пријаве имена порекла и лицу овлашћеном да га представља;

2) географски назив који се штити;

3) податке о устаљеном начину и поступку производње производа;

4) податке о посебним својствима и квалитету производа;

5) податке о узрочној вези између посебних својстава и квалитета производа и описаног географског подручја, као и доказ да производ потиче са описаног географског подручја;

6) податке којима се доказује да производ потиче са назначеног географског подручја;

7) доказ о извршеној контроли сировина у смислу члана 7. овог закона;

8) одредбе о начину обележавања производа;

9) податке о количини производа која се произведе у току једне године.

Саставни део елабората из става 1. овог члана је доказ о извршеној контроли квалитета и посебних својстава производа.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину елабората из става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз елаборат и прописује њихову садржину.

Услови за признавање датума подношења пријаве

Члан 24

Пријава се заводи у одговарајући регистар пријава из члана 11. став 1. овог закона само ако садржи све битне делове пријаве из члана 19. овог закона.

На пријави која садржи све битне делове из члана 19. овог закона забележиће се број пријаве и датум њеног пријема у органу надлежном за послове интелектуалне својине, о чему се подносиоцу пријаве издаје потврда.

Ако пријава не садржи све битне делове из члана 19. овог закона, орган надлежан за послове интелектуалне својине о томе ће обавестити подносиоца пријаве и одредити му рок од 30 дана од дана пријема обавештења у коме је дужан да допуни пријаву битним делом који недостаје, уз упозорење да ће пријава бити одбачена ако у остављеном року не допуни пријаву.

Ако подносилац пријаве у остављеном року допуни пријаву, као датум подношења пријаве сматраће се датум када је органу надлежном за послове интелектуалне својине достављена допуна пријаве, о чему се подносиоцу пријаве издаје потврда, а пријава се уписује у одговарајући регистар пријава.

Ако подносилац пријаве у остављеном року не допуни пријаву, орган надлежан за послове интелектуалне својине закључком ће одбацити пријаву.

Против закључка из става 5. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема закључка.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Редослед испитивања пријаве

Члан 25

Пријаве се испитују по редоследу подношења који се утврђује према датуму њиховог подношења.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пријава се решава по хитном поступку:

1) у случају поступка покренутог пред судом, царинским органом или органом инспекцијског надзора, на захтев суда, царинског органа или надлежног инспекцијског органа;

2) ако је поднет захтев за међународно регистровање ознаке географског порекла, односно захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице, у складу са прописом Европске заједнице.

Испитивање уредности пријаве

Члан 26

Пријава се сматра уредном ако садржи све елементе из чл. 19. до 23. овог закона.

Ако утврди да пријава није уредна, орган надлежан за послове интелектуалне својине обавестиће о томе подносиоца пријаве и позвати га да отклони утврђене недостатке у пријави у року од 30 дана од дана пријема обавештења.

На образложени захтев подносиоца пријаве, уз плаћање прописане таксе, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да продужи рок из става 2. овог члана за време које сматра примереним, а најдуже 90 дана.

Ако подносилац пријаве у остављеном року не уреди пријаву, или не плати таксу за њено уређивање, орган надлежан за послове интелектуалне својине закључком ће одбацити пријаву.

Против закључка из става 4. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема закључка.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Испитивање услова за признавање ознаке географског порекла

Члан 27

Ако је пријава уредна у смислу члана 26. став 1. овог закона, орган надлежан за послове интелектуалне својине испитује да ли су испуњени услови за признавање имена порекла, односно географске ознаке.

У поступку испитивања услова за признавање имена порекла, односно географске ознаке, орган надлежан за послове интелектуалне својине дужан је да о испуњености услова за признавање имена порекла, односно географске ознаке прибави мишљење органа државне управе надлежног за област у оквиру које су производи, односно услуге који се штите именом порекла, односно географском ознаком (у даљем тексту: надлежни орган).

Надлежни орган из става 2. овог члана дужан је да тражено мишљење достави у року од 60 дана од дана када му је затражено.

Ако надлежни орган из става 2. овог члана тражено мишљење не достави у року од 60 дана од када му је затражено, орган надлежан за послове интелектуалне својине ће испуњеност услова за признавање имена порекла, односно географске ознаке испитивати без прибављеног мишљења.

Одредбе ст. 2, 3. и 4. овог члана не примењују се на поступак по међународним пријавама имена порекла које су поднете на основу Лисабонског аранжмана.

Решење о одбијању пријаве

Члан 28

Ако је надлежни орган дао негативно мишљење о испуњености услова за признавање имена порекла, односно географске ознаке или ако орган надлежан за послове интелектуалне својине утврди да пријава имена порекла, односно географске ознаке не испуњава услове прописане овим законом за признавање имена порекла, односно географске ознаке, орган надлежан за послове интелектуалне својине писменим путем ће обавестити подносиоца пријаве о разлозима због којих име порекла, односно географска ознака не може да буде призната и позваће га да се у року од 60 дана изјасни о тим разлозима.

На образложени захтев подносиоца пријаве, уз плаћање прописане таксе, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да продужи рок из става 1. овог члана за време које сматра примереним, а најдуже 90 дана.

Ако се подносилац пријаве у остављеном року изјасни о разлозима због којих име порекла, односно географска ознака не може да буде призната, орган надлежан за послове интелектуалне својине дужан је да о његовом изјашњењу прибави мишљење надлежног органа из члана 27. став 2. овог закона.

Ако надлежни орган из члана 27. став 2. овог закона тражено мишљење не достави у року од 60 дана од када му је затражено, орган надлежан за послове интелектуалне својине ће поступак испитивања испуњености услова за признавање имена порекла, односно географске ознаке наставити без прибављеног мишљења.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине решењем ће одбити пријаву ако се подносилац пријаве уопште не изјасни, или ако се изјасни, а орган надлежан за послове интелектуалне својине или надлежни орган остану при ставу да се име порекла, односно географска ознака не може признати.

Против решења из става 5. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Претварање пријаве имена порекла у пријаву географске ознаке и обрнуто

Члан 29

До окончања поступка, на захтев подносиоца пријаве имена порекла или географске ознаке, уз плаћање прописане таксе, пријава имена порекла може да се претвори у пријаву географске ознаке и обрнуто.

Претворена пријава задржава датум подношења првобитно поднете пријаве.

У поступку испитивања испуњености услова за признавање имена порекла, ако уочи да нису испуњени услови за признавање имена порекла, али да су испуњени услови за признавање географске ознаке, орган надлежан за послове интелектуалне својине дужан је да предложи подносиоцу пријаве имена порекла да се та пријава сматра пријавом географске ознаке и да се поступак настави по правилима поступка за ту врсту пријаве и одређује рок у коме је подносилац пријаве дужан да се изјасни.

У поступку испитивања испуњености услова за признавање географске ознаке, ако уочи да су испуњени услови, или да би могли бити испуњени услови за признавање имена порекла, орган надлежан за послове интелектуалне својине дужан је да предложи подносиоцу пријаве географске ознаке да се та пријава сматра пријавом имена порекла и да се поступак настави по правилима поступка за ту врсту пријаве и одређује рок у коме је подносилац пријаве дужан да се изјасни.

О претварању одговарајуће пријаве орган надлежан за послове интелектуалне својине доноси закључак.

Решење о признавању и упис у одговарајући регистар

Члан 30

Ако је надлежни орган дао позитивно мишљење о испуњености услова за признавање имена порекла, односно географске ознаке, или ако у року из члана 27. став 3. овог закона није дао мишљење, и ако орган надлежан за послове интелектуалне својине нађе да пријава имена порекла, односно географске ознаке испуњава услове за признавање имена порекла, односно географске ознаке који су прописани овим законом, орган надлежан за послове интелектуалне својине донеће решење о признавању имена порекла, односно географске ознаке, и предметно име порекла, односно географску ознаку, са прописаним библиографским подацима уписати у Регистар ознака географског порекла.

Против решења из става 1. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Регистровано име порекла, односно регистрована географска ознака објављује се у службеном гласилу органа надлежног за послове интелектуалне својине.

У службеном гласилу органа надлежног за послове интелектуалне својине објављују се следећи подаци: регистарски број ознаке географског порекла; датум уписа у Регистар ознака географског порекла; географски назив који се штити ознаком географског порекла; назначење да ли је у питању име порекла или географска ознака; назив подручја или места из ког потичу производи који се обележавају ознаком географског порекла; назначење врсте производа који се обележава ознаком географског порекла; подаци о престанку ознаке географског порекла, као и о основу престанка.

Трајање имена порекла, односно географске ознаке

Члан 31

Трајање регистрованог имена порекла, односно регистроване географске ознаке није ограничено.

IV ПОСТУПАК ПО ПРИЈАВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСА ОВЛАШЋЕНОГ КОРИСНИКА ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Члан 32

Статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла може се признати сваком физичком или правном лицу, као и удружењима тих физичких или правних лица, уколико на одређеном географском подручју производе производе који се означавају називом тог географског подручја и који поседују квалитет, посебна својства, односно репутацију у складу са подацима о специфичним карактеристикама производа из члана 22, односно члана 23. овог закона.

Начин покретања поступка за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Члан 33

Поступак за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла покреће се пријавом за признавање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно географске ознаке (у даљем тексту: пријава за признавање статуса овлашћеног корисника).

Пријаву за признавање статуса овлашћеног корисника могу да поднесу физичка или правна лица, као и удружења тих физичких и правних лица, која на одређеном географском подручју производе производе који се означавају називом тог географског подручја.

За подношење пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника плаћа се прописана такса.

Битни делови пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника

Члан 34

Битни делови пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника су:

1) захтев за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла;

2) доказ о обављању одређене делатности на одређеном географском подручју;

3) доказ о извршеној контроли квалитета и посебних својстава производа од стране сертификационог тела наведеног у пријави за признавање имена порекла, односно географске ознаке.

Члан 35

Захтев за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла садржи:

1) податке о подносиоцу пријаве;

2) географски назив који се штити ознаком географског порекла;

3) врсту производа који се обележава ознаком географског порекла;

4) назив подручја или места одакле производ потиче;

5) начин обележавања производа;

6) изглед географске ознаке или имена порекла;

7) назначење специфичних карактеристика производа;

8) назначење да ли се пријава за признање статуса овлашћеног корисника односи на име порекла или на географску ознаку;

9) назив сертификационог тела које врши контролу квалитета и посебних својстава производа;

10) потпис подносиоца пријаве;

11) доказ о плаћеној прописаној такси.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину.

Члан 36

Доказом о обављању одређене делатности, односно производњи одређеног производа на одређеном подручју сматраће се одговарајуће потврде и решења издати од надлежних органа.

Потврде и решења из става 1. овог члана не смеју да буду старија од три месеца.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину доказа из става 1. овог члана.

Члан 37

Доказом о извршеној контроли квалитета и посебних својстава производа, сматраће се сертификат о извршеној контроли квалитета и посебних својстава производа, издат од стране сертификационог тела из члана 16. ст. 2. и 3. овог закона које је у захтеву за регистровање имена порекла, односно географске ознаке и захтеву за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, наведено као организација која врши контролу производа, којим се потврђује да контролисани производ поседује сва она посебна својства и квалитет који су наведени у подацима о специфичним карактеристикама производа из чл. 22. и 23. овог закона.

Сертификат из става 1. овог члана не сме бити старији од три месеца.

Услови за признавање датума подношења пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника

Члан 38

Пријава за признавање статуса овлашћеног корисника заводи се у одговарајући регистар пријава из члана 11. став 1. овог закона само ако садржи све битне делове из члана 34. овог закона.

На пријави која садржи све битне делове из члана 34. овог закона забележиће се број пријаве и датум њеног пријема у органу надлежном за послове интелектуалне својине о чему се подносиоцу пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника издаје потврда.

Ако пријава за признавање статуса овлашћеног корисника не садржи све битне делове из члана 34. овог закона, орган надлежан за послове интелектуалне својине о томе ће обавестити подносиоца пријаве и одредити му рок од 30 дана од дана пријема обавештења у коме је дужан да допуни пријаву битним делом који недостаје, уз упозорење да ће пријава бити одбачена ако у наведеном року не допуни пријаву.

Ако подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника у остављеном року допуни пријаву, као датум подношења пријаве сматраће се датум када је органу надлежном за послове интелектуалне својине достављена допуна пријаве, о чему се подносиоцу пријаве издаје потврда, а пријава се уписује у одговарајући регистар пријава.

Ако подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника у остављеном року не допуни пријаву, орган надлежан за послове интелектуалне својине закључком ће одбацити пријаву.

Против закључка из става 5. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема закључка.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Редослед испитивања пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника

Члан 39

Пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника испитују се по редоследу подношења који се утврђује према датуму њиховог подношења.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пријава се решава по хитном поступку:

1) у случају поступка покренутог пред судом, царинским органом или органом инспекцијског надзора, на захтев суда, царинског органа или надлежног инспекцијског органа;

2) ако је поднет захтев за међународно регистровање ознаке географског порекла, односно захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице, у складу са прописом Европске заједнице.

Испитивање уредности пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника

Члан 40

Пријава за признавање статуса овлашћеног корисника сматра се уредном ако садржи све елементе из чл. 35. до 37. овог закона, доказ о уплати таксе за пријаву и друге прописане податке.

Ако утврди да пријава за признавање статуса овлашћеног корисника није уредна, орган надлежан за послове интелектуалне својине обавестиће о томе подносиоца пријаве и позвати га да отклони утврђене недостатке у пријави у року од 30 дана од дана пријема обавештења.

На образложени захтев подносиоца пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника, уз плаћање прописане таксе, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да продужи рок из става 2. овог члана за време које сматра примереним, а најдуже 90 дана.

Ако подносилац пријаве у остављеном року не уреди пријаву, или не плати прописану таксу, орган надлежан за послове интелектуалне својине закључком ће одбацити пријаву.

Против закључка из става 4. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема закључка.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Испитивање услова за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Члан 41

Ако је пријава за признавање статуса овлашћеног корисника уредна у смислу члана 40. став 1. овог закона, орган надлежан за послове интелектуалне својине испитује да ли су испуњени услови за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла у смислу члана 32. овог закона.

У поступку испитивања услова за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, орган надлежан за послове интелектуалне својине дужан је да о испуњености услова за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла прибави мишљење надлежног органа.

Надлежни орган из става 2. овог члана дужан је да тражено мишљење достави у року од 60 дана од дана када му је затражено.

Ако надлежни орган из става 2. овог члана тражено мишљење не достави у року од 60 дана од када му је затражено, орган надлежан за послове интелектуалне својине ће испуњеност услова за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла испитивати без прибављеног мишљења.

Решење о одбијању пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника

Члан 42

Ако је надлежни орган дао негативно мишљење о испуњености услова за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, или ако орган надлежан за послове интелектуалне својине утврди да пријава за признавање статуса овлашћеног корисника не испуњава услове прописане овим законом за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, орган надлежан за послове интелектуалне својине писменим путем ће обавестити подносиоца пријаве о разлозима због којих му се не може признати статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла и позваће га да се у року од 60 дана изјасни о тим разлозима.

На образложени захтев подносиоца пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника, уз плаћање прописане таксе, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да продужи рок из става 1. овог члана за време које сматра примереним, а најдуже 90 дана.

Ако се подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника у остављеном року изјасни о разлозима због којих му се не може признати статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла, орган надлежан за послове интелектуалне својине дужан је да о његовом изјашњењу прибави мишљење надлежног органа.

Ако надлежни орган тражено мишљење не достави у року од 60 дана од када му је затражено, орган надлежан за послове интелектуалне својине ће поступак испитивања испуњености услова за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла наставити без прибављеног мишљења.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине решењем ће одбити пријаву за признавање статуса овлашћеног корисника ако се подносилац пријаве уопште не изјасни, или ако се изјасни, а орган надлежан за послове интелектуалне својине или надлежни орган остану при ставу да се подносиоцу пријаве не може признати статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла.

Против решења из става 5. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Претварање пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника имена порекла у пријаву за признавање статуса овлашћеног корисника географске ознаке и обрнуто

Члан 43

Ако је у току поступка по пријави за признавање статуса овлашћеног корисника дошло до претварања пријаве имена порекла у пријаву географске ознаке, или претварања пријаве географске ознаке у пријаву имена порекла, у складу са чланом 29. овог закона, подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника која се односи на име порекла, односно географску ознаку чије је претварање извршено, дужан је да, уз плаћање прописане таксе, поднесе захтев за претварање пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника имена порекла у пријаву за признавање статуса овлашћеног корисника географске ознаке, или обрнуто.

Претворена пријава задржава датум подношења првобитно поднете пријаве.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине дужан је да без одлагања обавести све подносиоце пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника која се односи на одређено име порекла, односно географску ознаку да је у складу са одредбом члана 29. овог закона, поднет захтев за претварање пријаве имена порекла, односно географске ознаке.

О захтеву из става 1. овог члана, орган надлежан за послове интелектуалне својине доноси закључак.

Закључак о плаћању таксе за признавање статуса овлашћеног корисника

Члан 44

Ако пријава за признавање статуса овлашћеног корисника испуњава услове који су прописани овим законом да се подносиоцу пријаве призна статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла, орган надлежан за послове интелектуалне својине закључком ће позвати подносиоца пријаве да плати таксу за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, за прве три године и трошкове објаве података о овлашћеном кориснику ознаке географског порекла, и да достави доказе о извршеним уплатама.

Ако подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника у року од 30 дана не достави доказе о извршеним уплатама из става 1. овог члана, сматраће се да је подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника одустао од пријаве.

У случају из става 2. овог члана, орган надлежан за послове интелектуалне својине донеће закључак о обустави поступка.

Против закључка из става 3. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема закључка.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Решење о признавању и упис у одговарајући регистар

Члан 45

Када подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника достави доказе о извршеним уплатама из члана 44. став 1. овог закона, орган надлежан за послове интелектуалне својине доноси решење о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла а признати статус са прописаним библиографским подацима уписује у Регистар овлашћених корисника ознаке географског порекла.

Против решења из става 1. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Издавање исправе о признатом статусу овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Члан 46

Овлашћеном кориснику ознаке географског порекла издаје се исправа о признатом статусу овлашћеног корисника ознаке географског порекла, а прописани подаци о признатом статусу објављују се у службеном гласилу органа надлежног за послове интелектуалне својине.

Исправа о признатом статусу овлашћеног корисника из става 1. овог члана садржи нарочито: регистарски број овлашћеног корисника ознаке географског порекла и број пријаве; датум подношења пријаве; датум уписа у Регистар овлашћених корисника ознаке географског порекла; податке о овлашћеном кориснику ознаке географског порекла; податке до када важи статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла; датум издавања исправе, а може да садржи и друге податке који чине садржину одговарајућег регистра.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину исправе из става 1. овог члана.

Објављивање признатог статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Члан 47

Признати статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла, објављује се у службеном гласилу органа надлежног за послове интелектуалне својине.

У службеном гласилу органа надлежног за послове интелектуалне својине објављују се следећи подаци: регистарски број овлашћеног корисника ознаке географског порекла; подаци о овлашћеном кориснику ознаке географског порекла; датум уписа у Регистар овлашћених корисника ознаке географског порекла; регистарски број ознаке географског порекла; назначење да ли је у питању овлашћени корисник имена порекла или географске ознаке; географски назив који се штити ознаком географског порекла; назив подручја или места из ког потиче производ који се обележава ознаком географског порекла; датум до ког важи признати статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла; подаци о престанку статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, као и о основу престанка; подаци о променама које се односе на овлашћеног корисника ознаке географског порекла.

Трајање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Члан 48

Статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла траје три године од дана уписа признатог статуса у Регистар овлашћених корисника ознаке географског порекла.

Статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла ознаке може, на захтев овлашћеног корисника, уз подношење доказа о испуњености услова из члана 32. овог закона и уз достављање доказа о плаћеној прописаној такси, да буде обновљен неограничен број пута, све док траје одговарајуће име порекла, односно географска ознака.

Захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла садржи нарочито: регистарски број ознаке географског порекла; датум до када је уписан у Регистар овлашћених корисника ознаке географског порекла; податке о пословном имену и седишту подносиоца захтева, односно, имену и адреси физичког лица (према стању у регистрима); податке о извршеној контроли квалитета и посебних својстава производа (број и датум издавања исправе о испитаном и утврђеном квалитету и посебним својствима производа).

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину захтева из става 2. овог члана.

Поступак по захтеву за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Члан 49

Захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла сматра се уредним ако садржи елементе из члана 48. овог закона, доказ о уплати таксе за захтев и друге прописане податке.

Ако утврди да захтев из става 1. овог члана није уредан, орган надлежан за послове интелектуалне својине обавестиће о томе подносиоца захтева и позвати га да отклони утврђене недостатке у захтеву у року од 30 дана од дана пријема обавештења.

На образложени захтев подносиоца захтева за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, уз плаћање прописане таксе, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да продужи рок из става 2. овог члана за време које сматра примереним, а најдуже 90 дана.

Ако подносилац захтева за обнову статуса овлашћеног корисника у остављеном року не уреди захтев, или не плати прописану таксу, орган надлежан за послове интелектуалне својине закључком ће одбацити захтев.

Против закључка из става 4. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема закључка.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Члан 50

Ако је захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла уредан орган надлежан за послове интелектуалне својине испитује да ли су испуњени услови за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла у смислу члана 32. овог закона.

Ако орган надлежан за послове интелектуалне својине утврди да захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла не испуњава услове прописане овим законом, обавестиће о томе подносиоца захтева и позвати га да се у року од 30 дана од дана пријема обавештења изјасни о разлозима због којих се статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла не може обновити.

На образложени захтев подносиоца захтева за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, уз плаћање прописане таксе, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да продужи рок из става 2. овог члана за време које сматра примереним, а најдуже 90 дана.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине решењем ће одбити захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла ако се подносилац захтева уопште не изјасни, или ако се изјасни, а орган надлежан за послове интелектуалне својине остане при ставу да се подносиоцу захтева не може обновити статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла.

Против решења из става 4. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Упис обнове статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла у одговарајући регистар

Члан 51

Уколико су испуњени услови из члана 48. став 2. овог закона, орган надлежан за послове интелектуалне својине уписује податак о обнови статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла у Регистар овлашћених корисника ознаке географског порекла.

V ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОВЛАШЋЕНЕ КОРИСНИКЕ ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Члан 52

Орган надлежан за послове интелектуалне својине, на захтев овлашћеног корисника ознаке географског порекла, односно подносиоца пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника, може донети решење о упису у одговарајући регистар надлежног органа, статусне промене, промене облика организовања и друге промене које се односе на овлашћеног корисника ознаке географског порекла, односно подносиоца пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника.

Против решења става 1. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Поступак за упис промена које се односе на овлашћене кориснике ознака географског порекла

Члан 53

Поступак за упис промена које се односе на овлашћене кориснике ознака географског порекла покреће се писаним захтевом који се подноси органу надлежном за послове интелектуалне својине.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:

1) доказ о правном основу промене чији се упис тражи;

2) пуномоћје, ако се поступак за упис промене покреће преко пуномоћника;

3) доказ о уплати прописане таксе.

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито: регистарски број овлашћеног корисника ознаке географског порекла, односно број пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника; регистарски број ознаке географског порекла; податке о овлашћеном кориснику ознаке географског порекла, односно подносиоцу пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника; назначење врсте промене чији се упис тражи.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, као и врсту и садржину прилога који се подносе уз захтев.

Члан 54

Захтев за упис промене која се односи на овлашћеног корисника ознаке географског порекла је уредан ако садржи податке из члана 53. овог закона.

Ако утврди да захтев за упис промене није уредан, орган надлежан за послове интелектуалне својине обавестиће о томе подносиоца захтева и позвати га да отклони утврђене недостатке у захтеву у року од 30 дана од дана пријема обавештења.

На образложени захтев подносиоца захтева за упис промене, уз плаћање прописане таксе, орган надлежан за послове интелектуалне својине продужиће рок из става 2. овог члана за време које сматра примереним а најдуже 90 дана.

Ако подносилац захтева у остављеном року не уреди захтев за упис промене, орган надлежан за послове интелектуалне својине закључком ће одбацити захтев.

Против закључка из става 4. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема закључка.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Члан 55

Ако је захтев за упис промене уредан, орган надлежан за послове интелектуалне својине испитује да ли правни основ на коме се тај захтев заснива испуњава законом прописане услове и да ли се подаци из захтева слажу са подацима у регистрима.

Ако правни основ на коме се заснива захтев за упис промене која се односи на овлашћеног корисника ознаке географског порекла не испуњава законом прописане услове, или ако се подаци из захтева не слажу са подацима у регистрима, орган надлежан за послове интелектуалне својине обавестиће о томе подносиоца захтева и позвати га да се у року од 30 дана од дана пријема обавештења изјасни о разлозима због којих се упис промене не може извршити.

На образложени захтев подносиоца захтева за упис промене, уз плаћање прописане таксе, орган надлежан за послове интелектуалне својине продужиће рок из става 2. овог члана за време које сматра примереним а најдуже 90 дана.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине решењем ће одбити захтев за упис промене, ако се подносилац захтева у остављеном року не изјасни о разлозима због којих се упис не може одобрити или се изјасни, а орган надлежан за послове интелектуалне својине остане при ставу да се упис промене не може одобрити.

Против решења из става 4. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

VI САДРЖИНА И ОБИМ ПРАВА КОЈЕ ИМА ОВЛАШЋЕНИ КОРИСНИК ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Коришћење регистрованог имена порекла, односно географске ознаке

Члан 56

Регистровано име порекла, односно географску ознаку, могу да користе само лица којима је признат статус овлашћених корисника тог имена порекла, односно те географске ознаке, и која су уписана у одговарајући регистар.

Овлашћени корисници имена порекла, односно географске ознаке имају искључиво право да име порекла, односно географску ознаку користе за обележавање производа на које се име порекла, односно географска ознака односи.

Овлашћени корисници имена порекла имају искључиво право да свој производ обележавају ознаком „контролисано име порекла“.

Овлашћени корисници географске ознаке којом се обележава производ чије специфичне карактеристике се односе на квалитет или посебна својства, имају искључиво право да свој производ обележавају ознаком „контролисана географска ознака“.

Права из ст. 2, 3. и 4. овог члана обухватају и употребу имена порекла, односно географске ознаке на амбалажи, каталозима, проспектима, огласима, постерима и другим облицима понуде, упутствима, рачунима, пословној преписци и другим облицима пословне документације, као и увоз и извоз производа обележених тим именом порекла, односно том географском ознаком.

Министар надлежан за послове пољопривреде ближе прописује облик и садржину ознаке, као и начин контроле означавања пољопривредних и прехрамбених производа који носе неку од ознака географског порекла.

Недозвољене радње

Члан 57

Лица која немају статус овлашћених корисника ознаке географског порекла не смеју да:

1) користе регистровано име порекла, односно регистровану географску ознаку за обележавање производа на које се та ознака географског порекла не односи, уколико су ти производи слични производима који се обележавају регистрованом ознаком географског порекла, или уколико се таквим коришћењем нарушава репутација заштићене ознаке географског порекла;

2) копирају или подражавају, регистровану ознаку географског порекла, као и да користе превод, транскрипцију или транслитерацију регистроване ознаке географског порекла, чак и ако се тој ознаци географског порекла, додају речи „врста“, „тип“, „начин“, „имитација“ и ако је наведено истинито географско порекло производа;

3) користе на паковању, рекламном материјалу или документима лажне или преварне ознаке о географском пореклу, природи или квалитету производа, које могу да створе забуну у погледу порекла производа;

4) врше било које друге радње које могу да створе забуну у промету у погледу стварног порекла производа.

Одредба става 1. овог члана односи се и на ознаке географског порекла које су регистроване на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице.

Лица која немају статус овлашћених корисника ознаке географског порекла не смеју да користе жиг који се састоји или у себи садржи назив који је идентичан или сличан ознаци географског порекла која је регистрована на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице, а који се односи на сличне производе који не испуњавају услове за коришћење ознаке географског порекла.

Однос према раније регистрованом жигу

Члан 58

Одредбе овог закона неће утицати на услове за регистровање, ваљаност регистрације жига или права на коришћење жига, који је идентичан, или сличан регистрованој географској ознаци, уколико је жиг у питању пријављен или регистрован у доброј вери или су права на жиг стечена кроз употребу у доброј вери пре подношења пријаве географске ознаке.

Одредбе овог закона неће утицати на ваљаност регистрације или права на коришћење жига који је идентичан или сличан географској ознаци која је регистрована на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице, уколико је жиг у питању регистрован у доброј вери или су права на жиг стечена кроз употребу у доброј вери пре него што је географска ознака заштићена на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице.

Употреба личног имена

Члан 59

Одредбе овог закона ни на који начин неће утицати на било које лице да, у свом пословању, користи своје лично име, или име свог претходника у послу, осим ако се то име користи на такав начин да доведе потрошаче у заблуду.

Забрана преноса

Члан 60

Регистровано име порекла, односно регистрована географска ознака не може да буде предмет уговора о преносу права, лиценци, залоги, франшизи и слично.

Ако је регистровано име порекла, односно регистрована географска ознака предмет пријављеног или регистрованог жига, такав жиг не може да се преноси, уступа, даје у залогу и слично.

Измена података о специфичним карактеристикама производа

Члан 61

Свако лице из члана 18. став 2. овог закона, као и лице коме је признат статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла, може затражити одобрење за измену или допуну података о специфичним карактеристикама производа уколико су те измене, односно допуне резултат научних и техничких достигнућа, или када је измена, односно допуна последица примене обавезних ветеринарских, санитарних или фитосанитарних мера уведених посебним прописима.

Захтев из става 1. овог члана садржи опис затражене измене, односно допуне и образложене разлоге због којих се тражи измена, односно допуна.

Под условима из става 1. овог члана орган надлежан за послове интелектуалне својине може да донесе решење о измени или допуни података о специфичним карактеристикама производа само уколико се тиме не мењају основна физичка, хемијска и органолептичка својства производа.

У поступку по захтеву из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе члана 27. овог закона.

Орган надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину.

Против решења из става 3. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

VII ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА, ОДНОСНО РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ СТАТУСА ОВЛАШЋЕНОГ КОРИСНИКА ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Услови за оглашавање ништавим решења

Члан 62

На писмени предлог заинтересованог лица, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да огласи ништавим решење о признавању ознаке географског порекла, односно решење о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, ако утврди да у време његовог доношења нису били испуњени услови за признавање ознаке географског порекла, односно за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла.

Начин покретања поступка за оглашавање ништавим решења

Члан 63

Предлог за оглашавање ништавим решења о признавању ознаке географског порекла, односно решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла подноси се органу надлежном за послове интелектуалне својине у два примерка и садржи:

1) податке о подносиоцу предлога;

2) назначење да се тражи оглашавање ништавим решења о признавању ознаке географског порекла, односно о признавању статуса овлашћеног корисника;

3) регистарски број ознаке географског порекла чије се оглашавање ништавим тражи, односно регистарски број овлашћеног корисника ознаке географског порекла чије се оглашавање ништавим тражи;

4) податке о овлашћеном кориснику ознаке географског порекла чије се оглашавање ништавим тражи;

5) разлоге због којих се тражи оглашавање ништавим;

6) доказе о наведеним разлозима;

7) уредно пуномоћје када се поступак покреће преко пуномоћника и

8) доказ о уплати прописане таксе.

Ако предлог за оглашавање ништавим решења о признавању ознаке географског порекла, односно о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла не садржи све елементе из става 1. овог члана, орган надлежан за послове интелектуалне својине обавестиће о томе предлагача и позвати га да отклони утврђене недостатке у року од 30 дана од дана пријема обавештења.

Ако предлагач у року из става 2. овог члана не уреди предлог, орган надлежан за послове интелектуалне својине закључком ће одбацити предлог.

Против закључка из става 3. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема закључка.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Поступак по уредном предлогу

Члан 64

Уредан предлог из члана 62. овог закона орган надлежан за послове интелектуалне својине доставиће противнику предлагача и позвати га да, у року од 30 дана од дана пријема позива, достави свој одговор.

У поступку по предлогу из члана 62. овог закона орган надлежан за послове интелектуалне својине може да закаже усмену расправу.

Ако предлагач у току поступка одустане од свог предлога, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да настави поступак по службеној дужности.

У поступку по предлогу за оглашавање ништавим решења о признавању ознаке географског порекла, односно решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла сходно се примењују одредбе члана 27. ст. 2, 3. и 4, члана 28, члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. овог закона.

Члан 65

После спроведеног поступка по предлогу из члана 62. овог закона, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да донесе решење о оглашавању ништавим решења о признавању ознаке географског порекла, односно решење о оглашавању ништавим решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, или решење о одбијању предлога.

Против решења из става 1. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

У року од 90 дана од правоснажности решења којим је оглашено ништавим решење о признавању ознаке географског порекла, односно решење о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла орган надлежан за послове интелектуалне својине ће у свом службеном гласилу објавити прописане податке из тог решења.

Члан 66

Оглашавање ништавим решења о признавању ознаке географског порекла, односно решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, нема дејство на судске одлуке у вези са утврђивањем повреде права које су у моменту доношења тог решења биле правноснажне, под условом да је тужилац, односно овлашћени корисник ознаке географског порекла био савестан.

VIII ПРЕСТАНАК ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Престанак имена порекла, односно географске ознаке у земљи порекла

Члан 67

Регистровано име порекла, односно регистрована географска ознака престаје да важи ако јој престане заштита у земљи њеног порекла.

На захтев заинтересованог лица, уз подношење потврде издате од стране надлежног органа земље порекла одређеног имена порекла, односно географске ознаке, или по пријему обавештења надлежног органа земље порекла одређеног имена порекла, односно географске ознаке да је том имену порекла, односно географској ознаци престала заштита у земљи порекла, орган надлежан за послове интелектуалне својине ће донети решење о престанку важења имена порекла, односно географске ознаке.

Против решења из става 2. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Решење из става 2. овог члана орган надлежан за послове интелектуалне својине уписаће у одговарајући регистар и у свом службеном гласилу објавиће прописане податке о престанку важења имена порекла, односно географске ознаке.

Престанак географске ознаке на основу судске одлуке

Члан 68

Заинтересовано лице тужбом може да покрене поступак за утврђење да је одређена географска ознака постала генеричан, односно уобичајен назив за одређени производ.

Поступак из става 1. овог члана води надлежни суд.

Регистрована географска ознака престаје да важи на основу правоснажне судске одлуке којом се утврђује да је постала генеричан, односно уобичајени назив за одређени производ.

Регистрована географска ознака која је у својој земљи порекла регистрована и заштићена као име порекла не може да буде проглашена генеричним, односно уобичајеним називом за одређени производ, све док таква заштита траје у земљи порекла.

По пријему судске одлуке из става 3. овог члана орган надлежан за послове интелектуалне својине ће одлуку уписати у одговарајући регистар, и у свом службеном гласилу ће објавити прописане податке о престанку важења географске ознаке.

IX ПРЕСТАНАК И УКИДАЊЕ СТАТУСА ОВЛАШЋЕНОГ КОРИСНИКА ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Престанак статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Члан 69

Статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла престаје и пре истека рока из члана 48. став 1. овог закона:

1) ако се овлашћени корисник ознаке географског порекла одрекне свог статуса – наредног дана од дана предаје органу надлежном за послове интелектуалне својине поднеска о одрицању;

2) ако је на основу члана 67, односно члана 68. овог закона престало име порекла, односно географска ознака, на основу одлуке надлежног органа – даном одређеним том одлуком;

3) ако је престало правно лице, односно ако је умрло физичко лице које има статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла – даном престанка, односно смрти, осим ако тај статус није прешао на правне следбенике правног лица.

Укидање решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Члан 70

На захтев заинтересованог лица, односно надлежног органа, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да донесе решење о укидању решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, ако утврди да су престали да постоје услови за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, који су предвиђени овим законом.

У поступку по захтеву за укидање решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, овлашћени корисник ознаке географског порекла, дужан је да докаже да постоје законом прописани услови за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла.

Ако подносилац захтева за укидање решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, у току поступка одустане од свог захтева, орган надлежан за послове интелектуалне својине може да настави поступак по службеној дужности.

У поступку по захтеву за укидање решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла сходно се примењују одредбе члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. овог закона.

Против решења из става 1. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Против одлуке Владе о жалби, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Лицу које је уписано као овлашћени корисник ознаке географског порекла у одговарајући регистар, статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла престаје наредног дана од дана правоснажности решења о укидању решења о признавању статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла.

X ГРАЂАНСКО ПРАВНА ЗАШТИТА

Заштита у случају повреде регистроване ознаке географског порекла

Члан 71

У случају повреде регистрованог имена порекла, односно географске ознаке, тужилац може тужбом да захтева:

1) утврђење повреде имена порекла, односно географске ознаке;

2) престанак повреде имена порекла, односно географске ознаке;

3) уништење или преиначење предмета којима је извршена повреда имена порекла, односно географске ознаке;

4) одузимање, уништење или преиначење алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда имена порекла, односно географске ознаке, ако је то неопходно за спречавање повреде;

5) накнаду имовинске штете и оправданих трошкова поступка;

6) објављивање пресуде о трошку туженог;

7) давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди имена порекла, односно географске ознаке.

Лице које повреди регистровано име порекла, односно географску ознаку одговара за штету по општим правилима о накнади штете.

Ако је повреда регистрованог имена порекла, односно географске ознаке учињена намерно, тужилац може да захтева накнаду до троструког износа стварне штете и измакле добити.

Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан.

Повреда регистрованог имена порекла, односно географске ознаке

Члан 72

Повредом регистрованог имена порекла, односно географске ознаке сматра се свако неовлашћено коришћење имена порекла, односно географске ознаке од стране било ког учесника у промету, у смислу чл. 56. и 57. овог закона.

Повредом регистрованог имена порекла, односно географске ознаке, сматра се и подражавање тог имена порекла, односно географске ознаке.

Активна легитимација за тужбу

Члан 73

Тужбу због повреде регистрованог имена порекла, односно географске ознаке из члана 71. овог закона могу да поднесу лица из члана 18. став 2. овог закона, овлашћени корисници имена порекла, односно географске ознаке и јавни, односно државни тужилац.

Ако је пред органом надлежним за послове интелектуалне својине или судом покренут поступак из чл. 62, 67, 68. и 70. овог закона, суд који поступа по тужби из члана 71. овог закона дужан је да застане са поступком до коначне одлуке органа надлежног за послове интелектуалне својине, односно суда.

Рок за подношење тужбе

Члан 74

Тужба због повреде регистрованог имена порекла, односно географске ознаке, може да се поднесе у року од три године од дана када је тужилац сазнао за повреду и учиниоца, а најдоцније у року од пет година од дана када је повреда први пут учињена.

XI ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ

Привремена мера одузимања или искључења производа из промета

Члан 75

На захтев лица које учини вероватним да је регистровано име порекла, односно географска ознака повређена, или да ће бити повређена, суд може да одреди привремену меру одузимања или искључења из промета производа којима се врши повреда, средстава за производњу тих производа, односно меру забране настављања започетих радњи којима се врши или би се могла извршити повреда регистрованог имена порекла, односно географске ознаке.

Обезбеђење доказа

Члан 76

На захтев лица које учини вероватним да је регистровано име порекла, односно географска ознака повређена, односно да може да дође до такве повреде, или да постоји опасност од настанка неотклоњиве штете, као и да постоји оправдана сумња да ће докази о томе бити уништени или да ће их касније бити немогуће прибавити, суд може приступити обезбеђењу доказа без претходног обавештења или саслушања лица од кога се докази прикупљају.

Обезбеђењем доказа у смислу става 1. овог члана сматра се преглед просторија, возила, књига, докумената, као и заплена предмета, испитивање сведока и вештака.

Лицу од кога се докази прикупљају судско решење о одређивању привремене мере ради обезбеђења доказа биће уручено у тренутку прикупљања доказа, а одсутном лицу чим то постане могуће.

Рок за тражење привремених мера

Члан 77

Привремена мера из члана 75. овог закона и обезбеђење доказа из члана 76. овог закона, могу се тражити и пре подношења тужбе због повреде регистрованог имена порекла, односно географске ознаке, под условом да се тужба поднесе у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере, односно решења о одређивању обезбеђења доказа.

Жалба против решења којим је суд одредио привремену меру из члана 75. овог закона и меру обезбеђења доказа из члана 76. овог закона не одлаже извршење решења.

Средства обезбеђења

Члан 78

На захтев лица против кога је покренут поступак због повреде регистрованог имена порекла, односно географске ознаке, или поступак за изрицање привремене мере, суд може да одреди полагање одговарајућег новчаног износа као средства обезбеђења у случају неоснованости захтева, на терет подносиоца захтева.

Обавеза пружања информација

Члан 79

Суд може да нареди лицу које је извршило повреду регистрованог имена порекла, односно географске ознаке, да пружи информацију о трећим лицима која су учествовала у повреди регистрованог имена порекла, односно географске ознаке, и о њиховим дистрибутивним каналима.

Лице из става 1. овог члана које не изврши обавезу пружања информације одговара за штету која из тога произађе.

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 80

Казниће се за привредни преступ новчаном казном од 100.000 динара до 3.000.000 динара привредно друштво, предузеће или друго правно лице које на начин из члана 72. повреди регистровано име порекла, односно регистровану географску ознаку.

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у привредном друштву, предузећу или другом правном лицу.

Предмети извршења привредног преступа и предмети који су били употребљени за извршење привредног преступа из става 1. овог члана биће одузети, а предмети извршења привредног преступа биће и уништени.

Пресуда којом је учиниоцу изречена казна за привредни преступ из става 1. овог члана јавно се објављује.

Члан 81

Казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара предузетник, ако повреди регистровано име порекла, односно регистровану географску ознаку на начин из члана 72. овог закона.

За радње из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.

Предмети извршења прекршаја и предмети који су били употребљени за извршење прекршаја из става 1. овог члана биће одузети, а предмети извршења прекршаја биће и уништени.

Члан 82

Казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара правно лице које се неовлашћено бави заступањем у остваривању права из овог закона (члан 15).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара одговорно лице у правном лицу.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 83

Регистри установљени у складу са раније важећим прописима у овој области настављају да се воде као Регистар пријава за признавање ознака географског порекла, Регистар пријава за признавање статуса овлашћених корисника ознаке географског порекла, Регистар ознака географског порекла, Регистар овлашћених корисника ознаке географског порекла, у складу са овим законом.

Регистрована имена порекла и регистроване географске ознаке које важе на дан ступања на снагу овог закона остају на снази и на њих ће се примењивати одредбе овог закона.

Одредбе овог закона примењиваће се и на пријаве за признавање ознака географског порекла, и на пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла поднете до дана ступања на снагу овог закона, а по којима управни поступак није окончан као и на друге започете поступке у вези са ознакама географског порекла који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани.

Члан 84

Одредба члана 57. став 1. овог закона ће се у погледу ознака географског порекла које су регистроване на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице, а које представљају уобичајене изразе у општој употреби за одређене производе у Републици Србији, примењивати три године од дана ступања на снагу Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице и Републике Србије.

Одредба члана 57. став 3. овог закона ће се примењивати три године од дана ступања на снагу Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице и Републике Србије.

Члан 85

Подзаконски акти за спровођење овог закона биће донети у року од четири месеца од дана ступања на снагу овог закона.

До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана примењују се одредбе Уредбе о поступку за установљење географске ознаке порекла и признању својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла („Службени лист СРЈ“, број 7/96), ако нису супротне овом закону.

Члан 86

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о ознакама географског порекла („Службени лист СЦГ“, број 20/06 и „Службени гласник РС“, број 41/09 – др. закон).

Члан 87

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.